پک می زند به سيگار. دودش را در صورتم می دهد. حلقم می سوزد. نبايد سرفه کنم. نبايد فکر کند که ... به چشمانم زور می زنم که بی نشانه باشند. نمی خواهم ذهنم را بخواند. تنها نگاه ميکنم. خالی نگاه ميکنم.

شايد خسته ام!

/ 0 نظر / 4 بازدید